Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία μας “Sequence Unified Communications” η οποία εδρεύει στα Γλυκά Νερά Ν. Αττικής, επί της οδού Αλεξάνδρειας 6, τ.κ. 15354 καταβάλει συστηματική προσπάθεια προς την κατεύθυνση της συμμόρφωσης με την μέχρι σήμερα κείμενη νομοθεσία (ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016 και Ν.4624/2019)  που σχετίζεται με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των Ευρωπαίων Πολιτών, στον τομέα που δραστηριοποιείται. Δηλώνουμε ότι αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε απόλυτα την ιδιωτικότητα σας και ότι η αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σας, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Η παρούσα Πολιτική θέτει τις βασικές αρχές με τις οποίες η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, προμηθευτών, εργαζόμενων μας και τρίτων προσώπων.

1.Βασικοί Ορισμοί

Ακολουθούν οι βασικοί ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο, όπως τίθενται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016), προκειμένου το υποκείμενο των δεδομένων να εξοικειωθεί με την ορολογία του Κανονισμού:
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Στην έννοια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν περιλαμβάνονται τυχόν ανωνυμοποιημένα δεδομένα από τα οποία δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.
«Ευαίσθητα» προσωπικά Δεδομένα – ειδικών κατηγοριών: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες.  Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2.Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχουν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και προμηθευτές μας και οποιοιδήποτε άλλοι – τρίτοι, τίθενται σε επεξεργασία για τους παρακάτω σκοπούς:

 • για το σκοπό της διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων της εταιρείας μας (προγραμμάτων και εφαρμογών πληροφορικής) καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών μας (εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης, αναβάθμισης κ.α.) στους πελάτες μας.
 • για το σκοπό της λήψης υπηρεσιών από συνεργάτες – προμηθευτές μας.
 • για το σκοπό της προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες.
 • για το σκοπό της αναζήτησης, επιλογής και πρόσληψης εργαζομένων για την στελέχωση της εταιρείας μας.
 • για το σκοπό της νόμιμης απασχόλησης, της εκτέλεσης της μισθοδοσίας των εργαζομένων και καταβολής των αμοιβών των συνεργατών της εταιρείας.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είναι τόσο αυτοματοποιημένη όσο και μη αυτοματοποιημένη με τη διατήρηση φυσικού αρχείου.

3.Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας η εταιρεία μας μπορεί να συλλέγει και να τηρεί προς επεξεργασία τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα, ανά κατηγορία:

 • για το σκοπό της διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων της εταιρείας μας (προγραμμάτων και εφαρμογών πληροφορικής) καθώς και για την παροχή των υπηρεσιών μας (εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντήρησης, αναβάθμισης κ.α.) στους πελάτες μας, συλλέγουμε και τηρούμε προς επεξεργασία: επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό, τηλέφωνο κινητό, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ., στοιχεία πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσώπων υπεύθυνων για επικοινωνία και εκπλήρωση της εμπορικής σύμβασης.
 • για το σκοπό της λήψης υπηρεσιών από συνεργάτες – προμηθευτές μας συλλέγουμε και τηρούμε προς επεξεργασία: επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο, έδρα, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό, τηλέφωνο κινητό, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Δ.Ο.Υ., στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ηλεκτρονικές διευθύνσεις προσώπων υπεύθυνων για επικοινωνία και εκπλήρωση της εμπορικής σύμβασης.
 • για το σκοπό της προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, συλλέγουμε και τηρούμε προς επεξεργασία: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, επαγγελματική ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • για το σκοπό της αναζήτησης, επιλογής και πρόσληψης εργαζομένων για την στελέχωση της εταιρείας μας, συλλέγουμε και τηρούμε προς επεξεργασία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, προϋπηρεσία, στοιχεία προσωπικής συνέντευξης, βιογραφικό και τυχόν συστατικές επιστολές.
 • για το σκοπό της νόμιμης απασχόλησης, της εκτέλεσης της μισθοδοσίας των εργαζομένων και καταβολής των αμοιβών των συνεργατών της εταιρείας, συλλέγουμε και τηρούμε προς επεξεργασία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας, διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οικογενειακή κατάσταση, σπουδές, μορφωτικό επίπεδο, επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση, προϋπηρεσία, ΑΜΚΑ και στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ημερομηνία πρόσληψης, μισθό, αμοιβές και επιδόματα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, στοιχεία της κατάστασης της υγείας των εργαζομένων αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ασθένειας, για τον υπολογισμό των νόμιμων αδειών κλπ.

4.Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα και εντός των ορίων που τίθενται με τις ειδικότερες προβλέψεις του ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016:
Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα οποίο να ενημερωθείτε από την εταιρεία μας, για το είδος των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί, καθώς και της επεξεργασίας που υφίστανται.
Το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (το δικαίωμα στη λήθη). Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαγραφή αυτή (άρθρα 16-17 του Κανονισμού 679/2016), με την ρητή επιφύλαξη τυχόν υπέρτερου συμφέροντος της εταιρείας ή νόμιμης υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε το δικαίωμα σας να ζητήσετε την αναστολή ή και τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016.
Το δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα σας να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε εύκολο στη χρήση και ευρέως χρησιμοποιούμενο αποθηκευτικό, ηλεκτρονικό μέσο και το δικαίωμά να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).
Το δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμά να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος σας για εναντίωση στην τυχόν αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για τυχόν σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεση που έχετε παραχωρήσει προς την εταιρεία μας σας εντός των ορίων και προβλέψεων της νομοθεσίας.
Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή. Μπορείτε να προβείτε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ εάν πιστεύετε ότι τα δεδομένα σας έχουν τύχει παράνομης επεξεργασίας από την εταιρεία μας.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορείτε να ασκήσετε συμπληρώνοντας το έντυπο: «Φόρμα Άσκησης Δικαιωμάτων των Υποκειμένων» και να το αποστείλετε στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: “Sequence Unified Communications”, Αλεξάνδρειας 6, τ.κ. 15354, Γλυκά Νερά.
 • Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@sequence.gr .

Το σχετικό έντυπο μπορείτε να βρείτε από τη Γραμματεία της εταιρείας μας, κατόπιν σχετικού σας τηλεφωνικού σας αιτήματος, ή μέσω email.
Δεν θα χρειαστεί να καταβάλλετε τέλη για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα ή για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας. Ωστόσο, ενδέχεται να σας επιβάλουμε ένα εύλογο τέλος στην περίπτωση που το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του. Επίσης, σε μία τέτοια περίπτωση ενδέχεται να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο εν λόγω αίτημά σας. 
Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκρίνεται στα ως άνω αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή τους. Σε κάθε περίπτωση, αν λόγω της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων σας απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος θα σας ενημερώσουμε σχετικώς.

5.Η Συγκατάθεση, ως νομική βάση της επεξεργασίας

Όταν η συλλογή προσωπικών δεδομένων έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Sequence Unified Communications είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων παρέχουν τη συγκατάθεσή τους ελεύθερα, με θετική ενέργεια, ρητά και εν πλήρει επιγνώσει του περιεχομένου του κειμένου στο οποίο συγκατατίθενται. Επίσης σεβόμενη τον Κανονισμό, η εταιρεία μας παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων τη δυνατότητα να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους.
Σε περίπτωση δε που η εταιρεία μας επιθυμεί να επεξεργαστεί συλλεχθέντα προσωπικά δεδομένα για άλλο σκοπό, πρέπει να αναζητήσει τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων με ρητό και συγκεκριμένο έγγραφο τρόπο. Οποιαδήποτε τέτοια αίτηση πρέπει να περιέχει τον αρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα, καθώς επίσης και το νέο ή πρόσθετο σκοπό(ους).

6.Βασικές αρχές & μέτρα που εφαρμόζουμε κατά την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η «Sequence Unified Communications» ως υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016) και παρατίθενται με συντομία:
6.1 Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα και Διαφάνεια
Η «Sequence Unified Communications» επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα νόμιμα, αντικειμενικά και με διαφάνεια απέναντι στα υποκείμενα των δεδομένων.
6.2 Περιορισμός των Σκοπών Επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για ειδικούς, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υφίστανται επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2 της παρούσας Πολιτικής.
6.3 Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
Η «Sequence Unified Communications» συλλέγει και τηρεί μόνο τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 της παρούσας Πολιτικής και μεριμνά ώστε η τήρησή τους να περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς επεξεργασίας. Παράλληλα, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι.
6.4 Ακρίβεια
Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η «Sequence Unified Communications» είναι ακριβή και επικαιροποιημένα. Λαμβάνουν δε χώρα ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται η επεξεργασία, διαγράφονται ή διορθώνονται σε εύλογο χρόνο και με κάθε πρόσφορο και έγκυρο τρόπο.
6.5 Περιορισμός της Περιόδου Αποθήκευσης
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για χρόνο όχι μεγαλύτερο από αυτόν που είναι απαραίτητος για τους σκοπούς για τους οποίους η «Sequence Unified Communications» τα επεξεργάζεται. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνθήκες και προϋποθέσεις καθορισμού του χρόνου τήρησης των προσωπικών δεδομένων όπως είναι: η ικανοποίηση νομικών, λογιστικών ή φορολογικών – ενημερωτικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και για την τυχόν εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον, ή όπου μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία και διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να προβούμε σε τεχνικά μέτρα ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας, για την εξυπηρέτηση στατιστικών σκοπών οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.
6.6 Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα
Λαμβάνοντας υπόψη το τεχνολογικό επίπεδο και άλλα διαθέσιμα μέτρα ασφαλείας, το κόστος εφαρμογής, καθώς και την πιθανότητα και σοβαρότητα των κινδύνων για τα προσωπικά δεδομένα, η εταιρεία μας  χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, με τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία τους απέναντι σε τυχαία καταστροφή, απώλεια, φθορά, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία τους.
6.7 Λογοδοσία
H «Sequence Unified Communications» φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

7.Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα εντός ή/και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δρουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων. Περαιτέρω, η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών και στο πλαίσιο άσκησης από την εταιρεία δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών.

8.Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των συμβατικών μας υποχρεώσεων, η εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει και κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της εταιρείας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9.Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία «Sequence Unified Communications».

10.Τροποποιήσεις – Επικαιροποίηση

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δύναται να τροποποιηθεί ακολουθώντας τις μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία, ή και ενσωματώνοντας νεότερες αρχές και οδηγίες συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ ΕΕ 679/2016, όπως ανακοινώνονται επίσημα από Την ΑΠΔΠΧ στη χώρα μας. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων, για τυχόν μεταβολές.

11.Επικοινωνία

Αν αφού ενημερωθήκατε για την πολιτική μας, έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, παρακαλούμε αποστείλετε το μήνυμά σας σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@sequence.gr και εμείς θα χαρούμε να σας απαντήσουμε.

Ημερομηνία τελευταίας επικαιροποίησης: Σεπτέμβριος 2023