Εξατομικευμένες Εφαρμογές

Υπηρεσίες και On Demand Εφαρμογές
Sequence.gr

Παρέχουμε εξατομικευμένα προϊόντα και είμαστε η πιο ανταγωνιστική επιλογή για ειδικές εφαρμογές.

Σχεδιασμός

Εγκατάσταση

Πιστοποίηση

Υποστήριξη

Η εμπειρία μας σε  Voip, Cti, Sms, Crm και Billing λογισμικά και υπερσύγχρονα Contact Centers και Service Providers μας καθιστούν την πιο ανταγωνιστική επιλογή για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών .

Με βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές σας, ενσωματώνουμε την τεχνογνωσία μας σε κάθε έργο, ώστε να βελτιώσουμε την απόδοση της αρχικής επένδυσης. Η τεχνογνωσία μας περιλαμβάνει επίσης βαθιά γνώση των Microsoft.NET, PHP και C++.

On Demand Εφαρμογές

Εξατομικευμένα Προϊόντα Για Ειδικές Εφαρμογές

Αναπτύσουμε Voip, Cti, Sms, Crm και Billing λογισμικό για τα πιο σύγχρονα Contact Centers και Παρόχους Υπηρεσιών (Service Providers).

Προσαρμοσμένες Εφαρμογές

Πάροχοι Υπηρεσιών

Contact Centers